เรื่อง : ตรัง ทหารซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตามนโยบายกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4

      ผู้ส่งข่าว : จปร.FM 89.75 MHz.

      ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 20200529 เวลา : 6:03:15      มีผู้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้ว   555   ครั้ง
      รายละเอียด :

ตรัง ทหารซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตามนโยบายกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4
            กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ออกซื้อผลผลิตจากเกษตรที่ปลูกผัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 โดยทำผลิตของเกษตรกรไปทำอาหารเลี้ยงกำลังพลภายในค่ายทหาร           พันเอกเฉลิมพล เทโหปการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สั่งการให้ร้อยเอกนิพล สุขศรีราช นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ,ร้อยตรีจิรวัฒน์ แก้วด้วง ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ,เจ้าหน้าที่สูทกรรม กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ นุชม่วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข เดือนทางไปที่บ้านเลขที่ 148/1 หมู่ที่ 7 บ้านแตระ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนายภควัฒน์และนางอัจจิมา ปานจันทร์ เกษตรกรปลูกผัก เพื่อต้องการซื้อพืชผักของเกษตรกร ซึ่งกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้หน่วยทหารทุกจังหวัดออกซื้อผลผลิตของเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อคนกลาง           ในส่วนของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ สนองนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 ในการออกซื้อพืชผักของเกษตรกร ในตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง โดยซื้อถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ มะเขือยาว ผักบุ้ง เกษตรกรช่วยกันเก็บผลผลิตจำหน่ายให้กับทหารที่ไปรับซื้อถึง ซึ่งถั่วฝักยาว กิโลกรัมละ 25 บาท มะเขือเปราะและมะเขือยาว กิโลกรัมละ 15 บาท ผักบุ้ง กำละ 8 บาท โดยนำพืชผักที่รับซื้อจากเกษตรกรนำไปทำอาหารให้กับกำลังภายในค่ายฯ การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง

 

 

 


มีผู้อ่านข่าวแล้วจำนวน       ราย